Paul Simos

Certified NLP Trainer/ Master Coach

Paul là một Huấn luyện viên Cuộc sống, Huấn luyện viên Sức khỏe, Tác giả và Huấn luyện viên được Chứng nhận NLP.

Anh ấy có niềm tin mãnh liệt về khách hàng của mình, từ đó định hình cách họ làm việc cùng nhau, tức là họ đã có mọi thứ họ cần để đạt được thành công. Vai trò của anh ấy với tư cách là huấn luyện viên là kích thích và thách thức khách hàng của mình để mở khóa niềm tin, kỹ năng và mô hình hành vi thành công của họ.

Paul tiếp tục học tập và nghiên cứu về Huấn luyện và NLP, niềm đam mê của anh ấy là giúp những người khác trở nên xuất sắc trong cuộc sống của họ thông qua Huấn luyện, Phát triển và Đào tạo.

Paul đã làm việc với nhiều khách hàng (cá nhân và công ty) về các chương trình đào tạo & huấn luyện khác nhau trong nước và quốc tế.